Πρόγραμμα Σπουδών

 

Στο Γυμνάσιο και
στην Α΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική – Χημεία


 

Στη Β΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά - Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά 

(Λατινικά και Ιστορία  Γ΄ Λυκείου προαιρετικά)

Στη Γ΄ Λυκείου κ΄
στους Αποφοίτους


Αρχαία Ελληνικά - Λατινικά

Ιστορία - Νεοελληνική Γλώσσα                  

Βιολογία  Γ. Παιδείας